Biuro Informacji Kredytowej

Wdrożenie dedykowanego systemu pośredniczącego w przekazywaniu danych o rachunkach przedsiębiorców z banków do Ministerstwa Finansów zgodnie z wymaganiami ustawy:

- USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z późniejszymi zmianami: - USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 226, poz. 1359).

Sytuacja przed wdrożeniem

Omawiana firma to instytucja działająca na rynku okołobankowym, udostępniająca informacje o zobowiązaniach kredytowych klientów. Banki współpracujące z firmą wyraziły potrzebę wsparcia ich wysiłków w procesie przekazywania wymaganych ww. ustawą danych do Ministerstwa Finansów.

Rozwiązanie

Dedykowany system pozwala na przyjęcie, walidację, przekształcenie do wymaganego ustawą formatu danych i przekazanie ich do Ministerstwa Finansów. System wspomaga proces administracji i monitorowania przekazanych paczek danych umożliwiając informowanie banków o poprawnym przekazaniu danych lub o ewentualnych błędach.

Korzyści dla Klienta

Wdrożenie systemu pozwoliło na rozszerzenie oferty klienta o nowe usługi związane z przetwarzaniem danych oraz z wielkością wolumenu danych możliwych do udostępnienia w innych usługach oferowanych przez firmę.

TOP