Wdrożenia systemów IT

Skuteczne wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu BPM wymaga dokładnej identyfikacji następnie sformułowania podstawowych celów wdrożenia.

Dla celów kontraktowych wdrożenie jest przeprowadzane w następujących fazach

  • Faza I - Przygotowanie wdrożenia. Studium Wdrożeniowe
  • Faza II - Szkolenia
  • Faza III - Instalacja oraz uruchomienie systemu
  • Faza IV - Nadzór i zamknięcie wdrożenia

W ramach prac wdrożeniowych wykonujemy: 

  • analizę systemu informacyjnego przedsiębiorstwa oraz procesów biznesowych  
  • określenie oczekiwań klienta co do zakresu i sposobu korzystania z oprogramowaniaoraz spodziewanych efektów płynących z zastosowania systemu informatycznego,
  • konfigurację poszczególnych modułów systemu informatycznego, czyli ustawienie parametrów pracy w taki sposób, by moduł funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami klienta,
  • szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z konkretnych funkcji oprogramowania,
  • uruchomienie i nadzór nad funkcjonowaniem oprogramowania,
  • konsultacje związane z eksploatacją oprogramowania.

Ważnym elementem naszego podejścia do wdrożenia jest włączenie przedstawicieli klienta w proces wdrożenia. Wszystkie prace analityczno-wdrożeniowe wykonywane są przy ścisłej współpracy z klientem. Szereg prac realizowanych jest bezpośrednio przez Klienta przy stałym naszym nadzorze. 

Równie istotnym elementem jest dokumentowanie procesu wdrożenia. W fazie Przygotowania wdrożenia opracowywany jest Projekt Wdrożenia. Dokument ten zawiera m.in. wyniki analizy procesów klienta, opis funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych firmy wraz z charakterystyką istniejącego systemu informatycznego i jego infrastruktury a także wyspecyfikowane potrzeby oraz sposoby ich realizacji. Wreszcie Projekt zawiera propozycję przebiegu oraz harmonogram wdrożenia.