URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją zaufania publicznego, świadczącą usługi strony trzeciej zgodnie z wymogami prawa oraz standardami unijnymi i międzynarodowymi, wspierającą państwo, obywateli i podmioty gospodarcze w działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych oraz ochronie mienia i środowiska.


UDT podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Prezes UDT jest organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach należących do zakresu działania UDT, zaś organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Firma Tecna zaprojektowała, zbudowała oraz wdrożyła system do kwalifikacji podwykonawców, bazę podwykonawców oraz wyszukiwarkę podwykonawców UDT. Rozwiązanie jest w całości oparte o system zarządzania procesowego Aurea BPM.