AGENCJA RYNKU ROLNEGO

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Agencja Rynku Rolnego (ARR) jest organizacją państwową posiadającą od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej i działa na podstawie unijnych aktów prawnych. Głównym celem ARR jest prowadzenie działań mających na celu stabilizację sytuacji na rynkach rolnych. Celem Agencji jest również zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju jak i podnoszenie poziomu życia na polskiej wsi. W skład Agencji wchodzi 16 Oddziałów Terenowych a zasięg terytorialny Oddziału Terenowego obejmuje obszar województwa.

Firma Tecna wdrożyła system Aurea BPM w zakresie obsługi procesów biznesowych organizacji.