System wspomagający pracę kancelarii tajnej

 

System wspomagający pracę kancelarii tajnej realizowany jest w ramach projektu rozwojowego nr DOBR - BIO / 006 / 13143 / 2013
pt.: "Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości” w ramach priorytetowego obszaru badawczego „Nowoczesne technologie innowacyjne i rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń”.

W ramach realizacji niniejszego projektu zostanie opracowany system oznaczania nośników elektronicznych i dokumentów papierowych identyfikatorami RFID oraz zostaną zaprojektowane lub rozwinięte odpowiednie urządzenia, służące realizacji powyższego zadania. Efektem końcowym realizacji projektu jest prototyp nowoczesnej kancelarii tajnej, w której wykorzystywane będą najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii RFID oraz dostosowany do tej technologii sposób funkcjonowania i zarządzania kancelarią, dający możliwość pracy z dokumentami posiadającymi różne poziomy wrażliwości. Osiągnięcie tego celu jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwaobronności państwa, co wpisuje się w obszar badawczy związany z wykrywaniem, zwalczaniem i – przede wszystkim – neutralizacją wszelkiego rodzaju zagrożeń, w tym również w obszarze ekonomiczno-gospodarczym. W ramach projektu powstanie elektroniczny system umożliwiający wytwarzanie, przesyłanie, przetwarzanie i zarządzanie obiegiem dokumentów o różnych poziomach wrażliwości. System ten będzie dawał możliwość stopniowego wypierania tradycyjnego obiegu dokumentów wrażliwych, realizowanego w formie papierowej na rzecz nowoczesnego podejścia opartego na wymianie dokumentów elektronicznych lub zdigitalizowanych z jednoczesnym zapewnieniem poufności, niezaprzeczalności oraz rozliczalności ich obiegu.

W wyniku projektu zostanie opracowany model zunifikowanych procesów zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości. Planowanym efektem końcowym projektu jest opracowanie i wykonanie systemu informatycznego i fizycznego śledzenia nośników jawnych i niejawnych, elektronicznych i papierowych, w tym również w kancelarii tajnej na granicach stref bezpieczeństwa wraz z kontrolą dostępu osób i metodami ochrony dokumentów przed nieuprawnionym kopiowaniem. Identyfikacja nośników i dokumentów ma miejsce niezależnie od ich ilości i wzajemnego położenia. Po analizie rozwiązań dostępnych na rynku wydaje się, iż możliwe będzie zastosowanie wyników projektu w praktyce administracyjnej i gospodarczej w systemach monitorowania dokumentacji i nośników jawnych i niejawnych w czasie rzeczywistym.

 

W ramach realizacji niniejszego projektu:

  • Dokonano konfiguracji środowisk informatycznych dla prototypowych systemów zarządzania cyklem życia dokumentów oraz środowiska wytwórczego. Został zakupiony niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego skonfigurowania trzech środowisk demonstracyjnych. Na zakupionym sprzęcie zostały zainstalowane systemy operacyjne, systemy baz danych, serwery aplikacji oraz system zarządzania procesami biznesowymi.
  • Analizowane są i projektowane interfejsy programowe przekazywania danych do repozytorium elektronicznego systemu zarządzania cyklem życia dokumentów. Dokonywana jest analiza istniejących metod przekazywania danych pomiędzy urządzeniami identyfikacji radiowej a systemem zarządzania obiegiem dokumentów. Opracowywany jest standard technologiczny i implementowane są moduły programowe przekazywania danych.
  • Projektowany jest i implementowany modułu zarządzania uprawnieniami osób do dokumentów jawnych i niejawnych. Opracowywany jest moduł uprawnień uwzględniający posiadane przez pracowników Kancelarii Tajnej uprawnienia do obsługi dokumentów o różnych poziomach wrażliwości.
  • Implementowane są procesy automatyzacji przetwarzania dokumentów o różnym poziomie wrażliwości. Implementowane są szczegółowe procesy biznesowe związane z zarządzaniem cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości i ich przetwarzaniem na podstawie modeli opracowanych przez WAT.
  • Opracowywany jest podsystem kontroli przepływu nośników i dokumentów jawnych i niejawnych pomiędzy strefami bezpieczeństwa wraz z modułem wizualizacji ich przemieszczania na poziomie pojedynczego dokumentu. Kluczową funkcjonalnością projektowanego rozwiązania jest zapewnienie możliwości śledzenia przepływu dokumentów jawnych i niejawnych pomiędzy poszczególnymi strefami bezpieczeństwa, w kontekście osób, które są w czasowym posiadaniu tych dokumentów.
  • Integrowane są elementy systemu oraz weryfikowane są zaproponowane rozwiązania. Integrowane są wszystkie elementy systemu, opracowywane są metody weryfikacji systemu, jako całości i przeprowadzane są końcowe testy systemowe.