System wspomagania inspekcji sanitarnej

Koncepcja systemu

 • System wspomagania decyzji wykonany w ramach projektu rozwojowego Nr OR00000909 pt.: "Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia”.
 • Projekt realizowany w terminie od grudnia 2009 do grudnia 2011.
 • Projekt realizowany przez członków konsorcjum: WIHiE, WAT, PW, SGGW, ICHTJ, Tecna Sp. z o.o.
 • Celem projektu było opracowanie systemu informatycznego dla potrzeb wsparcia działań związanych z zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia.

System jako baza wiedzy

 • System wspomagania posiada funkcjonalność umożliwiającą odzwierciedlanie procedur dotyczących działań podejmowanych po zaistnieniu informacji o możliwym zakażeniu.
 • System pozwala modelować wszystkie funkcje realizowane w ramach procesów analiz informacji o zakażeniach i likwidacji zakażeń.
 • System zawiera opracowane i zaimplementowane modele procesów wspomagania decyzyjnego w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia w kraju oraz modele analityczne związane z podstawowymi procesami występującymi w zagadnieniach bezpieczeństwa żywienia i żywności.
 • Dodatkowym wsparciem analityka jest zaimplementowana baza reguł postępowania w przypadku uzyskania informacji o możliwym zakażeniu oraz w przypadku konieczności realizacji zadań związanych z likwidacją zakażeń w terenie.
 • Baza wiedzy projektowanego systemu w postaci bazy reguł skonstruowana została na podstawie opracowanych procedur postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem.
 • System pozwala na wizualizację danych zawartych w systemie w ramach podsystemu zobrazowania na mapie cyfrowej.

Automatyzacja procedur

 • Analitycy odpowiedzialni za kierowanie akcją ratowniczą będą mogli przy użyciu systemu nadzorować realizację zadań, delegować zadania do wskazanych osób, dodawać nowe zadania do realizacji.
 • System jednocześnie informuje automatycznie o nowych zadaniach pojawiających się w systemie oraz zbliżających się terminach zakończenia realizacji wybranych czynności.
 • System posiada rozbudowany moduł monitoringu procesów oraz zarządzania procesami
 • System automatycznie powiadamia użytkownika o czekających na niego zadaniach do obsługi za pomocą wiadomości e-mail. Zadania czekają na użytkownika na liście zadań do pobrania.
 • Obsługując zadania w ramach procesów użytkownik ma dostępne dane o epidemii, dokumenty dołączone przez użytkowników w ramach danego procesu, diagram procesu (wraz z oznaczeniem aktualnego zadania) oraz historię procesu.
 • Obsługując zadania użytkownik ma dostęp do rejestrów danych – rejestru zachorowań, dochodzeń, dokumentów i innych. Rejestry są na bieżąco aktualizowane i użytkownik ma dostęp do wszystkich danych logując się na swój pulpit użytkownika.

Obieg dokumentów

 • W trakcie realizacji procedur dochodzeń epidemiologicznych tworzonych i wykorzystywanych jest wiele dokumentów – zarówno procedur, instrukcji jaki i raportów tworzonych przez użytkowników.
 • System wspomagania decyzji Aurea BPM ma za zadanie uproszczenie oraz maksymalne ułatwienie i zautomatyzowanie procesu korzystania z dokumentów, tworzenia dokumentacji oraz jej archiwizacji.
 • Wbudowane repozytorium dokumentów pozwala na gromadzenie dokumentów tworzonych i przetwarzanych w trakcie dochodzeń epidemiologicznych. Wbudowana funkcjonalność generowania dokumentacji oraz dostarczania procedur i instrukcji korzystając z danych już zgromadzonych w systemie pozwala na ograniczenie czasu pracy przy tworzeniu dokumentacji oraz na automatyczne wypełnianie szablonów dokumentów.
 • Rejestr dokumentów zawiera wszystkie dokumenty dołączane do procesów w ramach obsługi jednego dochodzenia.
 • Zawiera informacje kto, kiedy i w ramach jakiego procesu dołączył dany dokument, a w widoku szczegółowym jest umieszczony link do ściągnięcia danego dokumentu.

Wsparcie decyzji i prognoza

 • System wspomagania decyzji - w czasie trwania epidemii system dostarcza niezbędnych informacji na temat postępowania epidemii oraz wyników dochodzeń.
 • Projektowany system pozwala na określenie ognisk zakażeń i zamodelowania z użyciem modeli dynamicznych obszarów objętych epidemią.
 • Poszukiwanie ogniska staje się łatwiejsze dzięki wizualizacji na mapie wystąpień zachorowań w powiązaniu ze zgłoszonymi punktami dystrybucji.
 • System posiada zaimplementowaną funkcjonalność prognozowania przyszłego przebiegu epidemii na podstawie już wprowadzonych danych. Moduł prognozy korzysta z dwóch zewnętrznych komponentów:
 • Symulator epidemii - Symulacja epidemii dla celów wspomagania decyzji - symulator występuje w roli systemu typu DSS (wspomagania decyzji) w czasie trwania epidemii. Symulator dostarcza informacji na temat przeszłego, teraźniejszego oraz przyszłego przewidywanego przebiegu epidemii, pozwalając na podejmowanie decyzji w trakcie trwania epidemii i na bieżące obserwacje jak podejmowane decyzje wpłyną na przebieg epidemii.
 • Modele dynamiczne – moduł programowy występujący w charakterze systemu wspomagania decyzji, który na podstawie przekazanych parametrów wejściowych opisujących rozkład zachorowań w czasie pozwala na:
  • oszacowanie wielkości epidemii,
  • oszacowanie szybkości narastania epidemii,
  • określenie czasu wystąpienia apogeum.

Ćwiczenia

 • Szereg nowoczesnych algorytmów pomaga w określeniu szczegółowych planów realizacji zadań w ramach akcji ratunkowych, które to czynności stanowią zawsze najbardziej czasochłonne zadania w procesach planowania.
 • System pozwala na równoległe przeprowadzenie ćwiczeń przy pomocy symulatora epidemii oraz generatora danych.
 • W trakcie trwania symulacji epidemii, tzn. w trakcie obsługi zadań w procesach możliwa jest zmiana parametrów symulacji. Dzięki temu możliwe jest odzwierciedlenie sytuacji rzeczywistej w przypadku gdy np. wysyłamy więcej inspektorów sanitarnych w teren. W trakcie trwania symulacji z okna Edycja symulacji sterujemy pracą Symulatora. Czas symulacji można przesuwać w przód o 1 lub 5 kroków. Jeden krok odpowiada 6 godzinom czasu rzeczywistego.
 • W przypadku korzystania z trybu ćwiczeniowego to Symulator generuje zgłoszenia zachorowań.
 • Wszystkie uruchomione symulacje zapisywane są w Rejestrze ćwiczeń. Zapisany jest Patogen, Data rozpoczęcia, Aktualny krok symulacji i Data zakończenia każdego ćwiczenia.

Ocena po działaniach (After Action Review)

 • System zapisuje wszystkie akcje wykonane przez każdego użytkownika, akcje wywołane przez komponenty zewnętrzne, decyzje podjęte za pomocą systemu oraz przeprowadza archiwizację dokumentów.
 • Po zakończeniu akcji, zgromadzone dane pozwalają na:
  • Ocenę,
  • Refleksję,
  • Poprawę.
 • Dokładny przebieg procesu można przeanalizować korzystając z Historii procesu. System przechowuje informacje o wszystkich akcjach użytkowników z zapisem dokładnej daty i godziny wykonania akcji. Historia umożliwia również podgląd danych, jakie w danym momencie były wpisane na formularzach. Historia jest dostępna w trybie tekstowym i graficznym.